12/05/2005- Terminates Forte Diamond Property Agre